Thêm sản phẩm không có các thuộc tính

Sản phẩm không có các thuộc tính là sản phẩm không gồm các biến thể như là size, màu sắc, loại,.v.v.

1. Đăng nhập vào admin tại https://phugialac.com.vn/wp-admin

2 . Làm theo 3 bước như hình dưới để chọn trang muốn thêm sản phẩm

2. Tại menu bên trái chọn Sản Phẩm / Add New

3. Nhập các thông tin như hình dưới

Thêm sản phẩm nhiều thuộc tính

Sản phẩm nhiều thuộc tính là sản phẩm có nhiều lựa chọ như nhiều màu, nhiều size, nhiều kiểu, …

Cần tạo ra các thuộc tính trước khi tạo sản phẩm có thuộc tính. Xem hướng dẫn tạo thuộc tính

1. Đăng nhập vào admin tại https://phugialac.com.vn/wp-admin

2 . Làm theo 3 bước như hình dưới để chọn trang muốn thêm sản phẩm

2. Tại menu bên trái chọn Sản Phẩm / Add New

3. Nhập các thông tin như hình dưới

 

Tạo thư viện thuộc tính

Trước khi bạn tạo một sản phẩm có nhiều thuộc tính, bạn cần tạo sẵn một thư viện thuộc tính để có thể thêm vào sản phẩm nhiều thuộc tính như màu, size, kiểu, … 

Tạo Thuộc Tính sẽ thực hiện qua 2 bước.

Bước 1: tạo Tên Thuộc Tính, ví dụ. Màu

Bước 2: tạo các chủng loại cho thuộc tính đó, ví dụ: Xanh, Đỏ, Vàng, ..

Làm theo hình hướng dẫn

1 . Thêm Thuộc Tính

2. Tạo các Chủng Loại cho Thuộc tính vừa tạo

Bước 1

Bước 2

XEM HƯỚNG DẪN THÊM SẢN PHẨM NHIỀU THUỘC TÍNH